Inceputul anului 2017 vine cu vesti bune pentru cresterea IMM-urilor. S-a prelungit axa POR 2.1 dedicata micro-intreprinderilor si s-a lansat axa POR 2.2 pentru IMM-uri si micro-intreprinderi. Diferenta principala intre cele 2 axe consta in diferenta de bani solicitati. Astfel, pe axa 2.1 se pot obtine maxim 200.000 euro, iar pe axa 2.2  – 1.000.000 euro. Iata mai jos cele mai importante informatii selectate special pentru o intelegere manageriala rapida a finantarilor, iar pentru detalii se poate lua legatura prin adresa de email finantari@allmetech.com si telefon 0726265564.

Axa 2.1 

 

Prioritatea de investiții 2.1Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Obiectivul specific: Consolidarea poziției pe piață a întreprinderilor mici și mijlocii în domeniile competitive identificate în Strategia Națională de Competitivitate şi Planurile Regionale de Dezvoltare.

Valoarea finanțării:

Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte este de 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Valoare eligibilă a proiectului trebuie să fie cuprinsă între 25.000 și 200.000 euro.

Ajutorul nerambursabil se acordă în regim de ajutor de minimis, calculat la nivel de întreprindere unică (grupul de întreprinderi legate).

Firmele ce desfășoară activități de transport rutier de mărfuri pot beneficia de maxim 100.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani (doi ani fiscali anteriori și anul în curs).

Perioada de depunere: 27.07.2016 – 27.01.2017

Cererile de finanțare depuse vor intra la evaluare pe baza punctajului obținut, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel, conform următorului plan:

 • În primele 2 luni: vor fi contractate proiectele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate);
 • În luna 3: vor intra în competiție și proiectele depuse în lunile anterioare, care au obținut între 84 și 50 de puncte dar vor fi contractate doar cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate).
 • Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru acest apel, pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65 șamd).

 Locația de implementare:

Proiectele pot fi dezvoltate doar în mediul urban, în următoarele regiuni ale țării: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Eligibilitate solicitanți:

 • Să fie societăți comerciale sau societăți cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor (până la 9 salariaţi și o cifră de afaceri anuală netă/active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei).
 • Să fi desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și să fi înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Să fi înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare/ Să aibă cel puțin un angajat cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.
 • Să dețină dreptul de concesiune/ superficie/ uzufruct/ folosinţă cu titlu gratuit/ comodat/ închiriere/ locațiune asupra spațiului în care va fi realizată investiția (clădire și/sau teren) pe perioada de implementare și încă trei ani de la data finalizării proiectului.

 Investiții eligibile pentru co-finanțare prin acest program includ:

 1. Investiții în active corporale:
 • Lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente;
 • Achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 1. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare;
 2. Investiții în realizarea de website-uri pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor proprii, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Cheltuieli eligibile:

 1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, devieri rețele de utilități din amplasament, drenaje, amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială, reamenajare spații verzi, plantare de copaci
 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului: alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații pe amplasament, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități
 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică: studii de teren, obținerea de avize, acorduri, autorizații, proiectare și inginerie, consultanță pentru elaborarea cereii de finanțare/planul de afaceri, managementul execuției investiției, elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții, asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor, dirigenția de șantier

Proiectele ce includ lucrări de construcție ce se supun autorizării sunt eligibile în limita a 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Proiectele ce nu includ lucrări de construcție ce se supun autorizării sunt eligibile în limita a 5% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 1. Cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/modernizare a spațiilor de producție/prestare de servicii
 2. Cheltuieli pentru dotări:
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare” Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat” sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” în Catalogul mijloacelor fixe;
  • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru bunuri care intră în categoria obiectelor de inventar.

 1. Cheltuieli cu achiziționarea active necorporale precum: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
 2. Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line.
 3. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5000 lei.
 4. Cheltuieli aferente implementării proiectului privind taxele și comisioanele:
  • Obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de organizare de şantier;
  • Obţinerea autorizaţiei de execuţie a lucrărilor de construcție;
  • Taxe de amplasament;
  • Cota aferentă inspecţiei pentru controlul calităţii lucrărilor de construcţii;
  • Cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;
  • Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor.
 5. Cheltuieli cu activitatea de audit financiar extern

Axa 2.2 

 

Prioritatea de investiții 2.2:  Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Obiectivul specific: Îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în SNC.

Perioada de depunere: 23.02.2017, ora 12:00 – 23.08.2017, ora 12:00

Cererile de finanțare depuse vor intra la evaluare pe baza punctajului obținut, în limita alocării financiare disponibile pentru acest apel, conform următorului plan:

 • În primele 2 luni: vor fi contractate proiectele care au obținut cel puțin 85 de puncte (pragul de calitate);
 • În luna 3: vor intra în competiție și proiectele depuse în lunile anterioare, care au obținut între 84 și 50 de puncte dar vor fi contractate doar cele care au obținut cel puțin 80 de puncte (noul prag de calitate).
 • Etapele de mai sus vor fi parcurse până la consumarea întregii alocări financiare disponibile pentru acest apel, pragul de calitate urmând a fi scăzut în mod succesiv (75, 70, 65 șamd).

Evaluarea se va face conform grilei, parte componentă a fişei de prezentare. 

Valoarea finaţării:

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansării apelului de proiecte.

Solicitanţi eligibili:

 • IMM-urile din mediul urban, precum și întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural, cu un istoric de funcționare de minim 1 an;
 • Investiţia se realizează în una din clasele CAEN enumerate în grila de evaluare.
 • IMM-ul a avut minim 3 angajaţi – nr. mediu în anul anterior depunerii cererii de finanţare.

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul programului:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Cheltuieli privind consultanţă şi asistenţa tehnică
 • Cheltuieli pentru investiţia de bază:
 1. Construcţie
 2. Dotări – cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente, montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora:
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție avalorilor umane și materiale și alte active corporale”;
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.
 1. Active necorporale: cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare; Cheltuieli cu activități de realizare a instrumentelor de comercializare on-line a produselor/serviciilor proprii ale solicitantului.
 • Organizarea de şantier
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
 • Cheltuieli cu activități specifice priorității de investiție:
 • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a produselor, serviciilor, proceselor
 • Cheltuieli cu activități de certificare/recertificare a sistemelor de management
 • Cheltuieli cu activități de internaţionalizare – se includ cheltuielile cu participarea, la nivel internațional, în afara României, la târguri, misiuni comerciale, expoziţii, în calitate de expozant: taxa de participare, închirierea stand-ului, transportul și cazarea pe perioada evenimentului pentru maximum 2 delegaţi, transportul și depozitarea mostrelor şi materialelor promoţionale.